Нашi видання

 Унікальність словника полягає в синтезі понять бухгалтерського обліку та фінансів. Перевагою даного словника є не тільки ознайомлення з категоріальним апаратом бухгалтерського обліку та фінансів, але й спроба їх зіставлення та порівняння. Наявність термінологічних невідповідностей впливає на спілкування різних наук. Їх аналітичне зіставлення сприяє наближенню категоріального апарату суміжних дисциплін.Авторами виявлено найбільш важливі категорії фінансів та зроблена спроба їх порівняння з метою мінімізації термінологічної плутанини. Розглянутий у словнику термінологічний перелік є неповним, його основним завданням є формування у читача загального розуміння найбільш поширених термінів. Словник містить основні поняття бухгалтерського обліку та фінансів, по кожному з яких наведено визначення сутності.
Підготовлено за результатами наукових досліджень кафедри обліку і аудиту ЖДТУ. Праці присвячені актуальним на сьогоднішній день питанням розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку.Особлива увага приділяється питанням розвитку бухгалтерського обліку як складової системи управління підприємством, впливу трансформаційних процесів економічної системи на розвиток бухгалтерського обліку, актуальним проблемам бухгалтерського обліку та економічного аналізу в умовах зростання потреб користувачів облікової інформації.Видання призначено для докторантів,аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.
Монографію присвячено теоретико-методологічним та організаційно-методичним засадамоблікового забезпечення економічної безпеки підприємства в інформаційному суспільстві. Окрему увагу приділено обґрунтуванню концепції інтегрованого каталектичного облікового забезпечення системи економічної безпеки підприємства для цілей управління в реалізації інвестиційних рішень. На основі даної концепції розроблено методологічні засади удосконалення бухгалтерського обліку витрат на інвестиційні проекти та операцій з похідними фінансовими інструментами.Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку та управління економічною безпекою суб’єктів господарювання.
У монографії досліджено генезис змісту модернізації підприємств, проблеми, необхідність та можливості впровадження організаційно-економічної модернізації на підприємствах харчової промисловості. Розглянуто питання щодо перспектив зростання виробництва продуктів харчування підприємствами України, запропонована економіко-математична модель модернізації виробництва продукції підприємств харчової промисловості.Призначена  для докторантів,аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів та спеціалістів у сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу.
В монографії розкрито проблеми теорій, методології та організації господарської діяльності судноплавних компаній. Зокрема, розкрито особливості функціонування судноплавних підприємств України та розроблено бухгалтерські моделі їх господарської діяльності. Окремі розділи присвячені розробці організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку морських/ річкових суден, калькулюванню собівартості транспортних послуг та обліковому забезпеченню управління доходами та фінансовими результатами судноплавних компаній.Видання призначено для докторантів,аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку.

Сторінки