Видання "Житомирської політехніки"

 Унікальність словника полягає в синтезі понять бухгалтерського обліку та фінансів. Перевагою даного словника є не тільки ознайомлення з категоріальним апаратом бухгалтерського обліку та фінансів, але й спроба їх зіставлення та порівняння. Наявність термінологічних невідповідностей впливає на спілкування різних наук. Їх аналітичне зіставлення сприяє наближенню категоріального апарату суміжних дисциплін.Авторами виявлено найбільш важливі категорії фінансів та зроблена спроба їх порівняння з метою мінімізації термінологічної плутанини. Розглянутий у словнику термінологічний перелік є неповним, його основним завданням є формування у читача загального розуміння найбільш поширених термінів. Словник містить основні поняття бухгалтерського обліку та фінансів, по кожному з яких наведено визначення сутності.
В навчальному посібнику розглянyтo фізичну суть фізико-хімічних методів обробки природного каменю, їх переваги і недоліки, напрями використання, технологію процесу обробки, а також описане сучасне вітчизняне й іноземне обладнання та матеріали для обробки каменю цими способами.   Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями та спеціалізаціями, пов'язаними з каменеобробною промисловістю.
В монографии изложены результаты, развивающие известные алго­ритмы решения задач класса коммивояжера и связанные с ними методы опти­мизации замкнутых маршрутов на транспортных сетях. Онирассмaтpиваются в рамках быстро, развивающегося направления исследования операций, име­нуемоготpaнcnopiнoй логистикой. Корректность представленных результатов подтверждена итогами вычислительных экспериментов.Для студентов старших курсов в отрасли знаний «Информатика и вы­числительная техника» И специалистов в области искусственного интеллекта и исследования транспортных операций.
У монографії викладено результати наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам нагромадження та продуктивного використання людського _ капіталу. Значна увага приділяється визначенню пріоритетів та конкретизації важелів модернізації сфери соціально-трудових відносин, системи освіти та професійної підготовки, yтoчненнюкурсу демографічної, соціальної та економічної політики України.Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців з управління персоналом та економіки праці, а також усіх, хто цікавиться проблемами управління людським капіталом.
Викладена теорія і практика сучасних систем автоматизованого керування електроприводами - відрелейно-контакторних до цифрових систем керуваняелектроприводами. Розглянуті системи керування з різними типами двигунів: асинхронними, синхронними, постійного струму, кроковими і вентильними. Наведено опис елементів і пристроїв схем керування, розглянуті розімкнуті та замкнуті схеми електроприводів з двигунами постійного та змінного струму. Викладені питання застосування електроприводів в системах автоматизації технологічних процесів.Видання призначено для студентів галузі знань «автоматика та управління  вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для аспірантів, педагогічних працівників та науковців, практичних фахівців.
Лізингова діяльність це складне соціально-економічне явище, яке виконує ряд найважливіших завдань з формування та розвитку основних галузей економіки країни,- сприяє активізації інвестиційних процесів· і виробничої діяльності суб'єктів. господарювання національної економіки. Особливого значення набуває необхідність використання такого фінансового інструменту, як лізинг в інвестиційному процесі і реальному секторі економіки. За таких умов зростає необхідність дослідження проблем управління суб'єктами лізингового бізнесу, зокрема лізинговими компаніями. Видання призначене для доктopaнтів,аспipaнтiв, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку.
В монографії розкрито проблеми теорій, методології та організації господарської діяльності судноплавних компаній. Зокрема, розкрито особливості функціонування судноплавних підприємств України та розроблено бухгалтерські моделі їх господарської діяльності. Окремі розділи присвячені розробці організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку морських/ річкових суден, калькулюванню собівартості транспортних послуг та обліковому забезпеченню управління доходами та фінансовими результатами судноплавних компаній.Видання призначено для докторантів,аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку.
У монографії досліджено генезис змісту модернізації підприємств, проблеми, необхідність та можливості впровадження організаційно-економічної модернізації на підприємствах харчової промисловості. Розглянуто питання щодо перспектив зростання виробництва продуктів харчування підприємствами України, запропонована економіко-математична модель модернізації виробництва продукції підприємств харчової промисловості.Призначена  для докторантів,аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів та спеціалістів у сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу.
Монографію присвячено теоретико-методологічним та організаційно-методичним засадамоблікового забезпечення економічної безпеки підприємства в інформаційному суспільстві. Окрему увагу приділено обґрунтуванню концепції інтегрованого каталектичного облікового забезпечення системи економічної безпеки підприємства для цілей управління в реалізації інвестиційних рішень. На основі даної концепції розроблено методологічні засади удосконалення бухгалтерського обліку витрат на інвестиційні проекти та операцій з похідними фінансовими інструментами.Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку та управління економічною безпекою суб’єктів господарювання.
Підготовлено за результатами наукових досліджень кафедри обліку і аудиту ЖДТУ. Праці присвячені актуальним на сьогоднішній день питанням розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку.Особлива увага приділяється питанням розвитку бухгалтерського обліку як складової системи управління підприємством, впливу трансформаційних процесів економічної системи на розвиток бухгалтерського обліку, актуальним проблемам бухгалтерського обліку та економічного аналізу в умовах зростання потреб користувачів облікової інформації.Видання призначено для докторантів,аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.

Сторінки