Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств: монографія /Д.О.Грицишен.- Житомир: ЖДТУ, 2015.-540с.

Негативні економічні, екологічні та соціальні наслідки господарської діяльності підприємств як в Україні так і в світі є передумовою формування нової економічної доктрини, яка базується на положеннях сталого розвитку. Це в свою чергу обумовлює необхідність трансформації діючих підходів до обліково-аналітичного забезпечення управління економіко- екологічною безпекою, що є основою забезпечення сталого розвитку промислових підприємств. В монографії вирішуються проблеми розвитку теоретико- методологічних підходів бухгалтерського обліку як основи формування інформаційного простору економіко-екологічною безпекою. Це дозволяє забезпечити ефективний зв’язок між природним, соціальним та економічним середовищами функціонування промислових підприємств.