Основні наукометричні показники

      Індекс цитування наукових статей (SCI)  показує, скільки разів статті, написані певним автором, були процитовані в працях інших авторів за певний рік. Бази даних індексують посилання, вказані в пристатейних списках публікацій, і надають кількісні показники цих посилань (сумарний об’єм цитувань, індекс Хірша та ін.).

     Індекс Хірша, або h-індекс, – одним з найбільш поширених наукометричних показників активності вченого. Це кількісна характеристика, в основі якої лежить загальне число публікацій конкретного вченого і кількість цитувань його праць. Індекс показує правильну картину лише за умови порівняння вчених, що працюють в загальної області. Значення індексів Хірша різних вчених представлені в реферативних національних і міжнародних базах даних.

     Імпакт-фактор, або коефіцієнт впливу журналу (JCR), дорівнює кількості процитованих статей з кожного журналу за два роки, віднесеної до загальної кількості опублікованих в ньому статей за ці ж роки. Цей показник призначений для оцінки інформаційної значимості журналу. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу.

Під час аналізу імпакт-фактору необхідно враховувати такі моменти:

- проміжок часу, коли враховуються цитування, дуже короткий (класичні статті часто цитуються навіть через декілька десятиліть після публікації);

- природа результатів в різних областях дослідження приводить до різної частоти публікації результатів (наприклад, медичні журнали, які висвітлюють загальнолюдські проблеми в конкретній галузі, мають більші імпакт-фактори, ніж філологічні, що розглядають проблеми, обмежені країною, регіоном).

       Реферативна база даних Scopus пропонує інші показники, альтернативні імпакт-фактору, – SNIP та SJR.

       Показник SNIP (Source Normalized Impactper Paper – стандартний вплив джерела на статтю) відображає вплив контекстної цитованості журналу, що дозволяє безпосередньо порівнювати журнали різної тематики, зважаючи на частоту, з якою автори цитують інші джерела, швидкість розвитку впливу цитати і ступінь відображення літератури даного напряму базою даних.

       SJR (Scimago Journal Rank) є рейтингом журналів, що дає можливість оцінити науковий престиж робіт учених, виходячи з кількості ваговитих цитат на кожен документ.Журнал наділяє власним «престижем» або статусом інші журнали, цитуючи опубліковані в них матеріали. Фактично це означає, що цитата з джерела з відносно високим показником SJR має велику цінність, чим цитата з джерела з нижчим показником SJR.

 

      За матеріалами інтернет-ресурсів