Видання "Житомирської політехніки"

Негативні економічні, екологічні та соціальні наслідки господарської діяльності підприємств як в Україні так і в світі є передумовою формування нової економічної доктрини, яка базується на положеннях сталого розвитку. Це в свою чергу обумовлює необхідність трансформації діючих підходів до обліково-аналітичного забезпечення управління економіко- екологічною безпекою, що є основою забезпечення сталого розвитку промислових підприємств. В монографії вирішуються проблеми розвитку теоретико- методологічних підходів бухгалтерського обліку як основи формування інформаційного простору економіко-екологічною безпекою. Це дозволяє забезпечити ефективний зв’язок між природним, соціальним та економічним середовищами функціонування промислових підприємств.
Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних засад обліку, аналізу й аудиту електронних грошей в банках та призначена для надання читачам уявлення про механізми проведення оцінки роботи банків із цим сучасним та перспективним платіжним засобом.З монографією варто ознайомитись науковцям, докторантам, аспірантам, студентам-магістрам та працівникам банківських та інших установ, а також іншим особам, що цікавляться питаннями грошового обігу, сучасних платіжних засобів й використання електронних грошей у розрахунках та питаннями розвитку бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту.
Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до навчального плану магістерського навчального курсу "Планування, моделювання та верифікація процесів в гнучких виробничих системах" за спеціальністю 7.0502020 і 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами", розробленого відповідно до спільного європейського проекту ТЕМПУС в ЖДТУ. У даному навчально-методичному посібнику розглянуто деякі різнопланові за змістом і методами рішення типові задачі оптимізації, що мають місце при проектуванні, моделюванні та верифікації процесів в гнучких виробничих системах, а також  представлені методи і засоби автоматизованого вирішення цих завдань, наведено методичні вказівки та індивідуальні завдання для практичних, лабораторних і самостійних робіт студентів денної та заочної форми навчання. 
Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу інженерна графіка, типові приклади креслення, а також багатоваріантні завдання для індивідуальних графічних робіт з методичними порадами виконання кожного з них.
Довідник містить зразки найбільш поширених документів з господарського законодавства. За допомогою цього видання можна самостійно скласти претензію, позовну заяву, договір та ін. документи. Призначення цього видання - допомогти громадянам у захисті  своїх  законних прав  і інтересів.
Розглянуто основи метрології медико-біологічної апаратури. методи та засоби вимірювання медико-біологічних сигналів. принципи побудови та характеристики приладів для вимірювання основних електричних параметрів медичної техніки. у т.ч. частоти, фазового зсуву, потужності сигналів, параметрів лазерних і ультразвукових медичних приладів, потужності, частоти, коефіцієнтів відбиття та поглинання з використанням як загальновідомих так і оригінальних матеріалів авторів.