Видання "Житомирської політехніки"

В посібнику розглянуті основні поняття загальної теорії методів пізнання. Він знайомить читача з еволюцією системи наукових знань, загальнологічними законами та з особливос­тями сучасних наукових досліджень, в яких домінуюча роль відводиться математичному моделюванню і прикладній математиці. Посібник адресований студентам, що навчаються за напрямками "Інформатика", "Програмне забезпечення систем", "Інженерія програмного забезпечення".
Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних та організаційних аспектів стратегічної діагностики підприємства в умовах ринкових змін. Автором вперше розглянуто концепцію стратегічної діагностики як системного процесу дослідження стратегічного потенціалу підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Призначена для викладачів вузів, магістрів, аспірантів, докторантів та осіб, які цікавляться проблемами теорії і практики стратегічної діагностики суб'єктів господарювання.
У монографії проаналізовані теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування та використання людського капіталу за сучасних умов господарювання. Значна увага приділяється проблемам і перспективам управління людським капіталом на макро- та мікроекономічному рівнях в контексті пріоритетів становлення соціально орієнтованої держави. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців з економіки праці та управління людськими ресурсами.
Посібник містить питання щодо функціонування та розвитку інтегрованих структур. Особлива увага приділена формуванню і дослідженню ефективності холдингових компаній і фінансово-промислових груп, які є найбільш поширені в Україні. При підготовці видання використовувалися відомі наукові праці та інші розробки з окремих проблем функціонування об'єднань. Видання призначене для студентів економічнихспеціальностей, слухачів перепідготовки спеціалістів, викладачів та інших читачів, яких цікавлять проблеми економіки інтегрованих структур.
Навчальний посібник висвітлює особливості організації і ведення бухгалтерського обліку у сільськогосподарських підприємствах. Розділи навчального посібника присвячені питанням бухгалтерського обліку біологічних активів, земельних ділянок і виробництва сільськогосподарських підприємств. Розкрито особливості звітності та оподаткування сільськогосподарських підприємств, а також систему внутрішнього контролю у них. Друге видання посібника перероблене і доповнене з урахуванням змін у законодавстві та досвіду викладання навчальної дисципліни. Посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів відповідної спеціальності, а також керівників, бухгалтерів-практиків, економістів.
Негативні соціально-економічні наслідки глобалізації вимагають від економічної науки пошуку нових теорій подальшого розвитку безпечного функціонування. економічних систем всіх рівнів ( мікро-, макросистем та світової економічної системи).  Саме даним питанням присвячено монографію. В монографії розв'язуються проблеми розвитку теоретико-методологічних підходів до управління економічною безпекою суб'єктів господарювання, які б забезпечили ефективний взаємозв’язок  між природним, соціальним та економічним середовищами. Видання призначена для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку.
Розглянуто основні поняття про показники якості продукціі; методи визначення цих показників, система управління якістю продукції. Наведено сучасні технічні вимоги промисловості до природного облицювального каменю та виробів з нього.  Вказано методи випробовувань матеріалів та о6лицювальних виробів з гірських порід. Наведено різновиди облицювального природного каменю. Навчальний посібник може бути корисним для гірничих інженерів, каменеобробників, будівельників, архітекторів, аспірантів та студентів вищих гірничих навчальних закладів.

Сторінки