Видання "Житомирської політехніки"

У посібнику розглянуто методи діагностики конкурентоспроможності продукції підприємства, ресурсного забезпечення, виробничого потенціалу, управлінської діяльності, методика фінансової діагностики підприємства, методика діагностики резервів ефективності виробництва. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів факультетів перепідготовки спеціалістів, шкіл бізнесу, аспірантів, викладачів та інших спеціалістів, яких цікавлять проблеми економічної діагностики.
Монографію присвячено розробці теорії та методології бухгалтерського обліку активів в умовах трансформації інституту права власності для вирішення проблеми повноти облікової інформації про майно, що знаходиться у підприємства в різних правових режимах. Окрему yвaгy приділено питанням відповідності теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку активів сучасному рівню розвитку економіко-правових відносин. Розроблено методологію бухгалтерського активів з урахуванням альтернативних концепцій їх визнання - концепції власності та концепції контролю. Удосконалено методику обліку операцій з завдатком, орендою, майновими правами, одержаними як внесок до статутного капіталу. Видання призначене для докторантів, аспiрaнтiв, магістрантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.
У монографії викладено: основні фундаментальні теоретичні та практичні дослідження нового п'єзоелектричного гравіметра (ПГ) авіаційної гравіметричної системи (АГС), що використовується при вимірюваннях гравітаційних аномалій авіаційною гравіметричною системою (АГС); відомості про практичне застосування ПГ; нові напрямки у галузі розробки та удосконалення ІІГ. Монографія містить відповідні програми та алгоритми. Призначена для магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів наукових підрозділів і установ НАН України та інших наукових організацій.
В монографії розглянуто основні теоретичні аспекти геодинамічних явищ, які виникають в масивах гірських порід в результаті вибуху. Наведено математичні моделі різних типів ґрунтів для вивчення динамічних параметрів хвильового руху. Проведено моделювання вибуху зарядів у різних середовищах і представлені експериментальні дослідження параметрів деформації. Розглянуто параметри сейсмічних хвиль та їх закономірності поширення. Окремо розглянуто питання детонації та ініціювання промислових вибухових речовин.
В посібнику розглянуті основні поняття загальної теорії методів пізнання. Він знайомить читача з еволюцією системи наукових знань, загальнологічними законами та з особливос­тями сучасних наукових досліджень, в яких домінуюча роль відводиться математичному моделюванню і прикладній математиці. Посібник адресований студентам, що навчаються за напрямками "Інформатика", "Програмне забезпечення систем", "Інженерія програмного забезпечення".
Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних та організаційних аспектів стратегічної діагностики підприємства в умовах ринкових змін. Автором вперше розглянуто концепцію стратегічної діагностики як системного процесу дослідження стратегічного потенціалу підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Призначена для викладачів вузів, магістрів, аспірантів, докторантів та осіб, які цікавляться проблемами теорії і практики стратегічної діагностики суб'єктів господарювання.
У монографії проаналізовані теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування та використання людського капіталу за сучасних умов господарювання. Значна увага приділяється проблемам і перспективам управління людським капіталом на макро- та мікроекономічному рівнях в контексті пріоритетів становлення соціально орієнтованої держави. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців з економіки праці та управління людськими ресурсами.
Посібник містить питання щодо функціонування та розвитку інтегрованих структур. Особлива увага приділена формуванню і дослідженню ефективності холдингових компаній і фінансово-промислових груп, які є найбільш поширені в Україні. При підготовці видання використовувалися відомі наукові праці та інші розробки з окремих проблем функціонування об'єднань. Видання призначене для студентів економічнихспеціальностей, слухачів перепідготовки спеціалістів, викладачів та інших читачів, яких цікавлять проблеми економіки інтегрованих структур.
Навчальний посібник висвітлює особливості організації і ведення бухгалтерського обліку у сільськогосподарських підприємствах. Розділи навчального посібника присвячені питанням бухгалтерського обліку біологічних активів, земельних ділянок і виробництва сільськогосподарських підприємств. Розкрито особливості звітності та оподаткування сільськогосподарських підприємств, а також систему внутрішнього контролю у них. Друге видання посібника перероблене і доповнене з урахуванням змін у законодавстві та досвіду викладання навчальної дисципліни. Посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів відповідної спеціальності, а також керівників, бухгалтерів-практиків, економістів.
Розглянуто основні поняття про показники якості продукціі; методи визначення цих показників, система управління якістю продукції. Наведено сучасні технічні вимоги промисловості до природного облицювального каменю та виробів з нього.  Вказано методи випробовувань матеріалів та о6лицювальних виробів з гірських порід. Наведено різновиди облицювального природного каменю. Навчальний посібник може бути корисним для гірничих інженерів, каменеобробників, будівельників, архітекторів, аспірантів та студентів вищих гірничих навчальних закладів.

Сторінки