Нашi видання

У посібнику розглянуто методи діагностики конкурентоспроможності продукції підприємства, ресурсного забезпечення, виробничого потенціалу, управлінської діяльності, методика фінансової діагностики підприємства, методика діагностики резервів ефективності виробництва. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів факультетів перепідготовки спеціалістів, шкіл бізнесу, аспірантів, викладачів та інших спеціалістів, яких цікавлять проблеми економічної діагностики.
Негативні соціально-економічні наслідки глобалізації вимагають від економічної науки пошуку нових теорій подальшого розвитку безпечного функціонування. економічних систем всіх рівнів ( мікро-, макросистем та світової економічної системи).  Саме даним питанням присвячено монографію. В монографії розв'язуються проблеми розвитку теоретико-методологічних підходів до управління економічною безпекою суб'єктів господарювання, які б забезпечили ефективний взаємозв’язок  між природним, соціальним та економічним середовищами. Видання призначена для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку.
Навчальний посібник висвітлює особливості організації і ведення бухгалтерського обліку у сільськогосподарських підприємствах. Розділи навчального посібника присвячені питанням бухгалтерського обліку біологічних активів, земельних ділянок і виробництва сільськогосподарських підприємств. Розкрито особливості звітності та оподаткування сільськогосподарських підприємств, а також систему внутрішнього контролю у них. Друге видання посібника перероблене і доповнене з урахуванням змін у законодавстві та досвіду викладання навчальної дисципліни. Посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів відповідної спеціальності, а також керівників, бухгалтерів-практиків, економістів.
Посібник містить питання щодо функціонування та розвитку інтегрованих структур. Особлива увага приділена формуванню і дослідженню ефективності холдингових компаній і фінансово-промислових груп, які є найбільш поширені в Україні. При підготовці видання використовувалися відомі наукові праці та інші розробки з окремих проблем функціонування об'єднань. Видання призначене для студентів економічнихспеціальностей, слухачів перепідготовки спеціалістів, викладачів та інших читачів, яких цікавлять проблеми економіки інтегрованих структур.
У монографії проаналізовані теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування та використання людського капіталу за сучасних умов господарювання. Значна увага приділяється проблемам і перспективам управління людським капіталом на макро- та мікроекономічному рівнях в контексті пріоритетів становлення соціально орієнтованої держави. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців з економіки праці та управління людськими ресурсами.

Сторінки