Видання "Житомирської політехніки"

     У навчальному посібнику для роботи студентів викладено теоретичні основи сучасної охорони водних ресурсів, основні питання щодо оцінки природного та антропогенного впливу на водне середовище, нормативна, правова та законодавча база. Розглянуті водні ресурси і їх складові частини, стан питної води в Україні. Викладено методику кількісної оцінки поверхневого і підземного стоків. Обґрунтовано необхідність регулювання водних ресурсів за допомогою водосховищ і водного балансу ґрунтів - меліоративними заходами. Зазначено вплив на водні джерела ерозії та заходи боротьби з нею. Значна частина матеріалу посібника присвячена причинам погіршення стану водних джерел, боротьбі з цим негативним явищем за допомогою законодавчих та водоохоронних заходів. Встановлено негативну роль стічних вод у погіршенні екологічного стану природних водних джерел, а також розглянуто методи і способи очищення побутових і промислових стоків. Посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів екологічного спрямування.
    Монографію присвячено розробці теорії та методології дослідження проблем міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій. Окрему увагу приділено питанням ідентифікації системи детермінантів міграції людських ресурсів у їх взаємозв’язку з геоекономічними ризиками, а також вивченню стратифікаційного виміру економіко-соціальних наслідків участі країни у процесах міжнародної міграції. Вивчено питання інституціоналізації регулювання міжнародних міграційних потоків на глобальному, регіональному та національному рівні з визначенням особливостей регіональних міграційних політик окремих інтеграційних об’єднань. Розроблено інституційну модель регіональної міграційної політики інтеграційних об’єднань як фактору геоекономічних трансформацій.    Видання призначене для докторантів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин. 
    Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу інженерна графіка, типові приклади креслеників деталей машин, а також тестові завдання і питання для контролю знань. Навчальний посібник призначено для організації та проведення практичних занять, а також набуття практичних навичок конструкторської діяльності, для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» і 27 «Транспорт». 
    Забезпечення захисту облікових даних суб’єкта господарювання є важливою передумовою, спрямованою на забезпечення економічної безпеки підприємства. Особливого значення набуває проблема організації бухгалтерського обліку у формуванні системи економічної безпеки підприємства щодо забезпечення управління обліковою інформацією для прийняття управлінських рішень та належного рівня захисту майна підприємства від прояву негативних чинників з боку різних користувачів. В монографії сформовано науково обґрунтовані теоретичні засади та практичні рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку як інструменту забезпечення економічної безпеки підприємств з метою захисту бухгалтерської інформації та майна підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, що сприятиме реалізації принципу безперервності діяльності. Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку. 
    Монографію присвячено аналізу проблеми методологічної варіантності в бухгалтерському обліку з урахуванням особливостей історичного розвитку національної системи бухгалтерського обліку та сучасних світових тенденцій розвитку систем облікового регулювання. Розроблено теоретичні засади концепції багатоваріантності методології бухгалтерського обліку та здійснення бухгалтерського вибору.    Окрему увагу приділено авторському баченню розуміння сутності процесів бухгалтерського відображення господарської реальності підприємства та формування соціальної реальності, аналізу шляхів розвитку бухгалтерського відображення господарської реальності в світлі удосконалення концепції багатоваріантності методології бухгалтерського обліку.    Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та в світі. 
    У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти  бухгалтерського обліку в системі управління підприємством (зокрема, сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством, бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством, інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством). Особлива увага приділяється формуванню інформаційного забезпечення для вирішення конкретних управлінських проблем. Окремі теми присвячені принципам, методикам і технікам підготовки управлінської бухгалтерської звітності, а також особливостям визначення якості облікової інформації та ефективності системи бухгалтерського обліку.   Навчальний посібник призначений для докторантів, аспірантів, наукових співробітників, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, управлінського персоналу всіх ланок, бухгалтерів і економістів підприємств, які цікавляться проблемами розвитку системи бухгалтерського обліку та формування інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 
     Книга є цілісним посібником для студентів. Вона включає: програму навчальної дисципліни «Соціологія», тематику лекційних і семінарських занять, завдання для самостійної роботи, питання па залік (іспит), критерії рейтингової системи оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури, зразки тестових завдань і соціологічних досліджень, а також термінологічний і біографічний словники. 
      Наведені основні фактори, які впливають на розробку і навантаження гірських порід на кар 'єрах при використанні скреперів, фронтальних колісних навантажувачів, бульдозерів-розпуиіувачів, екскаваторів з прямою та зворотною лопатою, гідравлічних бутобоїв. Розглянуті раціональні технологічні схеми використання обладнання в різних гірничотехнічних умовах, у тому числі в складних (важкопідриваємі і мерзлі породи, сурові кліматичні умови тощо). 
     У книзі викладені наукові основи розпилювання біодизельного палива в двигунах внутрішнього згоряння. Книга складається з 5 розділів. В першому розділі наведені фізичні характеристики біодизельного палива; в другому розділі описані моделі розпилювання, що використовуються для традиційних дизельних палив; опис експериментальної установки та результати експериментів з розпилювання палива, включаючи біо- дизельне, описані в третьому розділі. Четвертий розділ присвячений аналізу механізмів руйнування струменя біодизельного палива та адаптації моделей розпилювання до біодизельного палива. Тут також приводиться новий підхід до описання середнього діаметру крапель при розпилюванні та розроблені автором LР-модель та СОFМ-модель. П’ятий розділ присвячений розподіленню крапель палива у струмені. Тут приведені емпіричні залежності для описання розподілу крапель, а також результати застосування методу максимуму ентропії для описання розподілу розмірів крапель у випадку дизельного палива та біопалива. 
      В підручнику розкрита сутність, описані та графічно проілюстровані основні методи та схеми обробки елементарних поверхонь деталей машин: зовнішніх циліндричних, внутрішніх циліндричних, різьових, плоских, зубчастих прямозубих, поверхонь зубів черв'ячних коліс і черв'яків, шпонкових канавок, шліцьових поверхонь. Подані основи технологій обробки поверхонь методами пластичного деформування, а також електронних та інших методів обробки (фізико-хімічних методів, світло- та електромпроменева, ультразвукова, електронно-підривна та електронно-механічна). Підручник призначений для студентів всіх форм навчання спеціальностей «прикладна механіка», «галузеве машинобудування» та «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».