Нашi видання

     У навчальному посібнику для роботи студентів викладено теоретичні основи сучасної охорони водних ресурсів, основні питання щодо оцінки природного та антропогенного впливу на водне середовище, нормативна, правова та законодавча база. Розглянуті водні ресурси і їх складові частини, стан питної води в Україні. Викладено методику кількісної оцінки поверхневого і підземного стоків. Обґрунтовано необхідність регулювання водних ресурсів за допомогою водосховищ і водного балансу ґрунтів - меліоративними заходами. Зазначено вплив на водні джерела ерозії та заходи боротьби з нею. Значна частина матеріалу посібника присвячена причинам погіршення стану водних джерел, боротьбі з цим негативним явищем за допомогою законодавчих та водоохоронних заходів. Встановлено негативну роль стічних вод у погіршенні екологічного стану природних водних джерел, а також розглянуто методи і способи очищення побутових і промислових стоків. Посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів екологічного спрямування.
    Монографію присвячено розробці теорії та методології дослідження проблем міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій. Окрему увагу приділено питанням ідентифікації системи детермінантів міграції людських ресурсів у їх взаємозв’язку з геоекономічними ризиками, а також вивченню стратифікаційного виміру економіко-соціальних наслідків участі країни у процесах міжнародної міграції. Вивчено питання інституціоналізації регулювання міжнародних міграційних потоків на глобальному, регіональному та національному рівні з визначенням особливостей регіональних міграційних політик окремих інтеграційних об’єднань. Розроблено інституційну модель регіональної міграційної політики інтеграційних об’єднань як фактору геоекономічних трансформацій.    Видання призначене для докторантів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин. 
    Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу інженерна графіка, типові приклади креслеників деталей машин, а також тестові завдання і питання для контролю знань. Навчальний посібник призначено для організації та проведення практичних занять, а також набуття практичних навичок конструкторської діяльності, для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» і 27 «Транспорт». 
    Забезпечення захисту облікових даних суб’єкта господарювання є важливою передумовою, спрямованою на забезпечення економічної безпеки підприємства. Особливого значення набуває проблема організації бухгалтерського обліку у формуванні системи економічної безпеки підприємства щодо забезпечення управління обліковою інформацією для прийняття управлінських рішень та належного рівня захисту майна підприємства від прояву негативних чинників з боку різних користувачів. В монографії сформовано науково обґрунтовані теоретичні засади та практичні рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку як інструменту забезпечення економічної безпеки підприємств з метою захисту бухгалтерської інформації та майна підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, що сприятиме реалізації принципу безперервності діяльності. Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку. 
    Монографію присвячено аналізу проблеми методологічної варіантності в бухгалтерському обліку з урахуванням особливостей історичного розвитку національної системи бухгалтерського обліку та сучасних світових тенденцій розвитку систем облікового регулювання. Розроблено теоретичні засади концепції багатоваріантності методології бухгалтерського обліку та здійснення бухгалтерського вибору.    Окрему увагу приділено авторському баченню розуміння сутності процесів бухгалтерського відображення господарської реальності підприємства та формування соціальної реальності, аналізу шляхів розвитку бухгалтерського відображення господарської реальності в світлі удосконалення концепції багатоваріантності методології бухгалтерського обліку.    Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та в світі. 

Сторінки