Видання "Житомирської політехніки"

    У монографії викладено основні теоретичні положення процесів випаровування та згоряння дизельного біопалива у двигунах внутрішнього згоряння. Наведено розрахунки термодинамічних властивостей альтернативного палива, які необхідні для моделювання процесів розпилювання та випаровування. Описано моделі нагрівання та випаровування крапель, а також проаналізовано підходи до самозаймання та згоряння палив; наведено параметри згоряння для біодпзельного палива. Наведено відомості щодо вимірювання геометричних параметрів та параметрів руху крапель, що випаровуються, на основі їх відеозображень Проаналізовано процеси випаровування різних типів дизельних біопалив (включаючи конопляне біодизельне паливо) та виконано моделювання цетанових чисел і низькотемпературних властивостей біопалив. Досліджено характеристики двигуна та викиди при його роботі на біодизельному паливі та виконано моделювання показників робочого процесу дизельного двигуна в залежності від складу біодизельних палив. Монографія призначена для науковців, що проводять дослідження щодо використання дизельних біопалив у двигунах внутрішнього згоряння. Книга буде також корисна для викладачів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей.
    У монографії викладено наукові основи побудови засобів вимірювання параметрів руху об’єктів на основі комп’ютеризованих методів обробки цифрових відеозображень. Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у підвищенні точності та швидкодії, розширенні функціональних можливостей засобів вимірювання механічних величин. Запропоновано комп’ютеризовані методи вимірювань геометричних параметрів та параметрів руху різноманітних технічних об’єктів, технологічного обладнання та промислових виробів в процесі їх виготовлення. Отримані напрацювання (принципи побудови засобів вимірювання параметрів руху з цифровими відеозображеннями, методики проведення вимірювань геометричних параметрів та параметрів руху, методики використання стиснення цифрових відеозображень об’єктів при вимірюванні їх параметрів, алгоритми та програми обробки відеозображень з вимірювальною інформацією про параметри руху об’єктів, методики оптимізації параметрів та адаптації засобів вимірювання параметрів руху до несприятливих та нестаціонарних умов на основі штучних нейронних мереж) дозволять підвищити точність та швидкодію вимірювання геометричних параметрів та параметрів руху об'єктів при вирішенні прикладних задач. Книга складається з п’яти розділів та буде корисною для магістрантів, аспірантів, докторантів та фахівців в галузі приладобудування та автоматизації.
    У монографії викладено результати розробки та дослідження нової приладової системи для вимірювання геометричних параметрів об'єктів. Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у підвищенні точності та швидкодії, розширенні функціональних можливостей засобів вимірювання механічних величин. Визначення геометричних параметрів приладовою системою здійснюється па основі комп'ютеризованих методів обробки цифрових відеозображень об'єктів вимірювань. Отримані напрацювання (принципи побудови приладової системи; математичні моделі відеозображень та вимірювального каналу; методи та алгоритми комп'ютеризованої обробки відеозображень; методики проведення вимірювань геометричних параметрів; методики оптимізації параметрів приладової системи та її адаптації до нестаціонарних умов вимірювань на основі штучних нейронних мереж) дозволять підвищити точність та швидкодію вимірювання геометричних параметрів при практичному використанні приладової системи. Запропонована приладова система може бути використана для визначення геометричних параметрів різноманітних технічних об'єктів, промислових виробів та об'єктів екологічних досліджень. Книга складається з восьми розділів та буде корисною для магістрантів, аспірантів, докторантів, наукових співробітників та фахівців в галузі приладобудування та автоматизації.
    В навчальному посібнику розглянуто загальні принципи проектування та конструювання пристроїв та систем управління, методи формалізації завдання па проектування та методи розробки алгоритмів управління виробничим обладнанням на промислових підприємствах. Проектування пристроїв автоматики та управління пропонується здійснювати у формі скінчених та мікропрої рамних автоматів на елементній базі цифрової схемотехніки. Розглянуто питання проектування систем автоматичного регулювання та контролю параметрів об'єктів.  Розроблено методи вимірювання та контролю поточних координат, геометричних параметрів та параметрів руху елементів виробничого обладнання та промислових виробів, що виготовляються, на основі комп’ютеризованої обробки їх відеозображень. Для синтезу регуляторів та моделювання роботи систем управління використано пакет прикладних програм МАТЬАВ. Оцінювання поточних координат та параметрів руху об’єктів управління здійснюється па основі фільтра Каймана та експоненціального згладжування результатів вимірювань.  Матеріал навчального посібника має практичну направленість та супроводжується прикладами. В посібнику також наведено теоретичні відомості та завдання до лабораторного практикуму з проектування систем управління. Навчальний посібник розраховано на студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології», він також може бути корисним для фахівців, які займаються розробкою систем управління.
    Монографія присвячена обгрунтуванню теоретико-методологічних положень та формуванню практичних рекомендацій щодо розвитку фінансового потенціалу держави в системі постконфліктного відновлення. Базовою ідеєю дослідження є провідна роль фінансових ресурсів та можливостей економічних агентів для їх залучення з метою подолання наслідків воєнних конфліктів та забезпечення розвитку суспільства після завершення бойових дій.