Видання "Житомирської політехніки"

     Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Основи підприємництва», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». У підручнику висвітлено теоретичні та правові основи здійснення підприємницької діяльності в Україні, дано характеристику основним видам підприємницької діяльності, розглянуто механізми управління та регулювання підприємництва в Україні.
     Монографію присвячено питанням удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу. Уточнено сутність поняття факторингу, виявлено галузеву специфіку діяльності факторингових компаній, ідентифіковано ризики факторингового бізнесу. Теоретично обгрунтовано комплексне методичне забезпечення бухгалтерського обліку діяльності факторингової компанії в умовах ризику, що враховує види факторингу, ризики факторингового бізнесу, порядок оцінки ризиків та їх ймовірних наслідків, особливості облікового відображення методів управління ризиками та розкриття відповідної інформації у бухгалтерській звітності. Удосконалено організаційно-методичні положення аналізу ефективності факторингових операцій та факторингового бізнесу вцілому.
     Розглянуто методику курсового проектування деталей машин. Наведені завдання і приклади проектування приводів загального призначення з одноступінчастим зубчастим редуктором (циліндричним, конічним і черв’ячним) та відкритою передачею. Навчальний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів напрямів підготовки 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання.
     У монографії розроблено та досліджено методи вимірювання геометричних параметрів фітопланктону за його відеозображеннями. На цій основі створено математичні моделі та досліджено процеси розвитку фітопланктону у водоймах. Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у підвищенні точності та швидкодії, розширенні функціональних можливостей засобів контролю екологічного стану водойм на основі використання сучасних інформаційних технологій. Запропоновано автоматизовані методи формування та обробки відеозображень проб води з водойм, розроблено автоматизовану систему контролю за екологічним станом водойм господарсько-побутового призначення на основі аналізу відеозображень проб води, створено методики ідентифікації фітопланктону за видовим складом на основі виміряних геометричних параметрів, розроблено математичні моделі сезонної динаміки змін чисельності та видового складу фітопланктону у водоймах. Книга складається з п'яти розділів та буде корисною для магістрантів, аспірантів, докторантів та фахівців в галузях приладобудування та технологій захисту оточуючого середовища.
     Навчальний посібник «Облік зовнішньоекономічної діяльності» складений з урахуванням вимог нового валютного законодавства, що вступило в дію в 2019 р. В основу викладення матеріалу покладено діючу практику викладання, що робить можливим використання його закладами вищої освіти України різних рівнів акредитації. Призначений для студентів відповідних спеціальностей, викладачів, бухгалтерів та інших практикуючих фахівців економічного спрямування.
     У другій частині посібника викладено основні відомості про шламове та складське господарства каменеобробного підприємства, системи транспортування сировини, напівфабрикатів та готових виробів. Висвітлено основні питання компонування та планування основних та допоміжних цехів і відділень. Додатково розглянуто питання, які пов'язані з охороною праці, технікою безпеки, пожежною безпекою і охороною навколишнього середовища. Також наведено порядок розрахунку основних техніко-економічних показників роботи підприємства.
     У монографії викладено теоретичні основи методів стиснення та перетворення відеозображень, що містять вимірювальну інформацію про геометричні параметри об’єктів. Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної наукової  проблеми, що полягає у підвищенні точності та швидкодії, розширенні функціональних можливостей засобів вимірювання механічних величин. Запропоновано комп’ютеризовані методи стиснення та перетворення відеозображень, що є складовою частиною вимірювань геометричних параметрів та параметрів руху різноманітних технічних об’єктів, технологічного обладнання та промислових виробів в процесі їх виготовлення. Отримані напрацювання (принципи побудови засобів вимірювань з цифровими відеозображеннями, методики стиснення та перетворення відеозображень, методики використання стиснення цифрових відеозображень об’єктів при вимірюванні їх параметрів, алгоритми та програми обробки відеозображень з вимірювальною інформацією) дозволять підвищити точність та швидкодію вимірювання геометричних параметрів та параметрів руху об’єктів при вирішенні прикладних задач. Книга складається з п’яти розділів та буде корисною для магістрантів, аспірантів, докторантів та фахівців в галузі приладобудування та автоматизації.
     Навчальний посібник призначений для контролю засвоєння змісту Кодексу етики професійних бухгалтерів. Призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування».