Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави: колект. монографія / За заг. ред. к.е.н., доц. Д.П. Мельничука. - ­Житомир: ЖДТУ, 2013. - 419с.

У монографії проаналізовані теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування та використання людського капіталу за сучасних умов господарювання. Значна увага приділяється проблемам і перспективам управління людським капіталом на макро- та мікроекономічному рівнях в контексті пріоритетів становлення соціально орієнтованої держави. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців з економіки праці та управління людськими ресурсами.